📞 220 570 270

GALÉRIA - SCREENSHOTY

Ganttov diagram
Ganttov graf jasne ukazuje predpokladaný dátum začiatku a ukončenia úloh, rovnako ako ich vzájomné vzťahy a priradenie zdrojov. Je ľahko pochopiteľný a jednoducho upraviteľný. Preto je ako informačné médium uprednostňovaný vrcholovými menežérmi.

Ganttov graf môže byť zobrazený v rôznej úrovni detailov (od dňov po roky) a skupinové úlohy môžu byť zbalené, aby sa predišlo zavaleniu informáciami. Instant Team podporuje rozdelenie veľkých grafov pri tlači na viac stránok a to horizontálne i vertikálne.

screen
Riešenie konfliktov a vyťaženia zdrojov
Na získanie optimálneho prehľadu o vyťažení jednotlivých zdrojov naprieč všetkými projekty a riešenia ich prípadného preťaženia slúži zostava Riešenie konfliktov, ktorá je rozdelená na dve časti. V hornej obsahuje vnorenú zostavu Plán podľa zdrojov a v dolnej potom zostavu Vyťaženie zdrojov.

Plán podľa zdrojov slúži pre plánovanie zdrojov naprieč projekty. Jednotlivé plánované úlohy sú tu zoskupené podľa zdrojov za zobrazenej časové obdobie. Okrem dobrého prehľadu o vyťaženosti jednotlivých zdrojov vám táto zostava umožňuje si ľahko zobraziť aj to, na akých konkrétnych činnostiach majú tieto zdroje v danom časovom úseku pracovať. Zostava rovnako umožňuje preťahovať konkrétne úlohy medzi jednotlivými zdrojmi pomocou myši a meniť tak ľahko vlastníkmi úloh.

Zostava Vyťaženie zdrojov zjednodušuje identifikáciu voľného času a pomáha pri rozhodovaní o prerozdelenie zdrojov. Zároveň ukazuje formou grafu hodnoty Plánované využitie, Špičkové využitie a Max. jednotiek na jednotlivé dni a prípadne iné časové úseky pre jednotlivé zdroje.

Úroveň detailov môže byť nastavená na dni, týždne, mesiace, štvrťroky alebo roky. Informácia pre ktorýkoľvek zdroj môže byť rozbalená, aby zobrazila jednotlivé úlohy zdroja naplánované na zobrazené časové obdobie.

screen
Kritická cesta
Kritická cesta je sled nadväzujúcich úloh (kritických úloh) v projekte, ktorých prípadné meškanie oneskorí dokončenie celého projektu. Ale aj naopak, skrátením času niektoré kritické úlohy môžeme dosiahnuť skrátenie celého projektu.

Analýza kritickej cesty je preto dôležitá pre nájdenie možností, ako čas dokončenie projektu skrátiť a identifikovanie tých úloh, ktoré sú pre úspech projektu najrizikovejšie.

screen
Preberanie a schvaľovanie úloh
Vlastníci zdrojov majú svoje úlohy prehľadne roztriedené podľa naléhavosti. Nové im zadané úlohy dostanú najprv na prevzatie a po dokončení sa následne posielajú na schválenie.

screen
Finančné riadenie
Do Instant Teamu môžete zadať hodinové sadzby jednotlivých projektových zdrojov, prípadne priamo úloh a náklady na materiál, a následne sa vám automaticky vypočítajú predpokladané i skutočné náklady na projekt. Naviac je možné si zobraziť časový priebeh čerpania týchto nákladov pomocou grafu cash-flow.

screen
Kalendár
Kalendár zobrazuje naplánované úlohy po dňoch (v dennom, týždennom a mesačnom pohľade) alebo po mesiacoch (v štvrťročnom a ročnom pohľade). Pre zlepšenie orientácie môžu byť úlohy filtrované podľa projektu alebo zdroja.

screen
Smerné plány
Instant Team umožňuje uloženie aktuálneho plánu, odhadov prácnosti a nákladov do neobmedzeného množstva smerných plánov projektu, ktoré sú následne k dispozícii pre porovnanie s aktuálnym plánom alebo medzi sebou.

Grafické porovnanie je k dispozícii v okne projektu formou prehľadných budíkov, ktoré zobrazujú časovú odchýlku, odchýlku prácnosti, nákladov a aktuálnej rozpracovanosti.

screen


Detailné porovnanie je k dispozícii vo forme Ganttovho diagramu a prehľadové zostavy za vybraný projekt alebo za celé projektové portfólio.

screen
Výkazy práce
Základným nástrojom pre vyplňovanie výkazov práce je vytváranie tzv. položiek výkazov práce, do ktorých následne môžete k jednotlivým úlohám vykazovať prácu na nich strávenú. Každá položka už vo svojom názve obsahuje informácie o tom, k akému úlohy sa vzťahuje, kto je jej vlastníkom, typ položky a v akom období je čas v nej vykázaný.

screen
Plánovanie absencií
Instant Team obsahuje zostavu pre plánovanie absencií zdrojov (napr. dovolenky či choroba), ktorá pomáha plánovať vyťažovanie zdrojov. Vlastníci zdrojov môžu vytvárať žiadosti, ktoré môžu byť ďalej schvaľované.

screen
Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Po zapnutí funkcie "Riadenie vzťahov so zákazníkmi" v nastavení pracovnej skupiny môžu užívatelia v úlohe "Obchodník" začať v Instant Teamu evidovať spoločnosti, kontakty, záujemcov a obchodné príležitosti.

screen
Rozvíjanie príležitostí
Úspešná realizácia obchodných príležitostí, ako je napr. získanie nového zákazníka, ponuka doplnkových služieb alebo predĺženie spolupráce s existujúcimi zákazníkmi, tvorí základ činností v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi. Instant Team vám umožní sledovať a vyhodnocovať počet, stav a finančný objem obchodných prípadov aj ich jednotlivých krokov za zvolené časové obdobie.

screen
Správa spoločností a kontaktov
Neoddeliteľnou súčasťou riadenia vzťahov so zákazníkmi je aj udržiavanie aktuálneho a komplexného prehľadu o spoločnostiach, s ktorými prichádzate do obchodného vzťahu, vašich kontaktoch v týchto spoločnostiach a komunikácia s nimi.

screen